ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Білоцерківської міської ради
від «02» вересня 2021 р.
№ 1299-16-VIII
СТАТУТ
Дроздівської гімназії-початкової школи
Дроздівської гімназії-початкової школи
Білоцерківської міської ради Київської області
(НОВА РЕДАКЦІЯ)ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Білоцерківської міської ради
від «02» вересня 2021 р.
№ 1299-16-VIII

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дроздівська гімназія-початкова школа Білоцерківської міської ради Київської області (далі – Заклад) – це заклад загальної середньої освіти – гімназія, який забезпечує здобуття базової загальної середньої освіти, та має у своєму складі структурний підрозділ – початкову школу, що забезпечує здобуття початкової освіти.
  1. Засновником Закладу є Білоцерківська міська територіальна громада в особі Білоцерківської міської ради (далі – Засновник).
  1. Заклад створений згідно з рішенням та за кошти Засновника, підзвітний та підконтрольний у своїй діяльності Засновнику та організаційно підпорядкований Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради.
  1. Заклад є правонаступником усього майна, прав та обов’язків Дроздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
  1. Уповноваженим органом управління Засновника є Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
  1. Форма власності Закладу – комунальна. Майно Закладу є власністю Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради.
  1. Визначення термінів, що вживаються в Статуті:
 2. Засновник – Білоцерківська міська рада;
 3. Уповноважений орган управління – Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (далі – Орган управління);
 4. Керівник Закладу (директор) – уповноважена особа, яка здійснює управління Закладом, є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень; є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 5. Загальні збори (конференція) колективу – вищий колегіальний орган громадського самоврядування;
 6. Педагогічна рада – колегіальний орган управління Закладу, повноваження якої визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.
  1. Найменування Закладу:

– повне найменування українською мовою: Дроздівська гімназія-початкова школа Білоцерківської міської ради Київської області;

– скорочене найменування українською мовою: Дроздівська гімназія.

 1. Юридична адреса та місцезнаходження Закладу: вул. Шкільна, 1а, с. Дрозди, Білоцерківський район, Київська область, 09130.
  1. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланк, печатку зі своїм повним найменуванням. Може здійснювати самостійний бухгалтерський облік або через Централізовану бухгалтерію Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
  1. У складі Закладу функціонує внутрішній структурний підрозділ – початкова школа, яка забезпечує здобуття початкової освіти.
  1. Заклад може від свого імені укладати угоди, окрім будь-яких правочинів щодо майна Закладу, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Заклад несе відповідальність за всіма зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України.
  1. Заклад є неприбутковою організацією.
  1. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Білоцерківської міської ради та Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, іншими нормативно-правовими актами й цим Статутом.
 1. Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.
  1. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.
  1. На базі закладу для надання допомоги дітям з вадами мови може здійснювати свої функції логопед логопедичного пункту Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради відповідно до наказу Органу управління та чинного законодавства України.
  1. Заклад несе відповідальність перед Засновником, Органом управління, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1.      Головною метою Закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

2.2. Заклад має право:

 1. визначати форми, методи і засоби освітнього процесу;
 2. розробляти та впроваджувати власні освітні програми відповідно до чинного законодавства;
 3. в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 4. спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 5. використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 6. користуватися пільгами, що передбачені державою;
 7. здійснювати самостійний бухгалтерський облік;
 8. надавати додаткові освітні послуги, у тому числі на платній основі, відповідно до вимог чинного законодавства;
 9. об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших закладів, установ й організацій як в Україні, так і за її межами;
 10. здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи;
 11. здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізацій трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, адміністративно правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших, відповідно до законодавства України.

2.3.      Основними завданнями Закладу в галузі початкової і базової загальної середньої освіти є:

 1. виховання громадянина України;
 2. формування особистості учня, розвиток його здібностей й обдарувань, наукового світогляду;
 3. виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 4. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 5. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 6. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та інших мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 7. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В ЗАКЛАДІ

3.1. Освітній процес у Закладі організовується відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми Закладу та спрямовується на розвиток і виявлення обдарувань особистості шляхом формування і застосування її компетентностей для досягнення результатів навчання, визначених державними стандартами початкової, базової загальної середньої освіти та Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітній процес у Закладі здійснюється за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

3.2. Охочим надається право і створюються умови для прискореного закінчення Закладу, складання іспитів екстерном відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.3. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням предметів, які вивчаються поглиблено.

Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, що схвалюється педагогічною радою та погоджується Органом управління. Додатками до навчального плану є розклад уроків та режим роботи Закладу на навчальний рік.

3.4. Заклад проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік.

3.5. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей і запитів батьків.

3.6. Заклад може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі згідно з чинним законодавством України.

3.7. Освітній процес у закладі загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня – і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день.

3.8. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

3.9. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

3.10. Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-9 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

3.11. За умови організації дистанційного навчання, зокрема в умовах карантинних обмежень, учні різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку в часові терміни, визначені Санітарним регламентом закладів загальної середньої освіти, а саме:

для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; 

для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин; 

для учнів 5 – 7 класів – не більше 20 хвилин; 

для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин. 

Під час уроку, після роботи з технічними засобами учні обов’язково повинні робити вправи для профілактики зорової та статичної втоми. 

3.12. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Органом управління та органами, відповідальними за державний нагляд і контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

3.13. Заклад може обрати інші, окрім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – не менше 20 хвилин.

3.15. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником Закладу.

3.16. Відволікання учнів від навчальних занять на проведення інших видів діяльності забороняється (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України).

3.17. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.19. У Закладі можуть створюватися групи подовженого дня за наявності таких умов: необхідної навчально-матеріальної бази; умов для організації гарячого харчування; прогулянок, тощо – у тому числі і на платній основі.

Рішення про зменшення чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник  Закладу за погодженням з Органом управління.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника Закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня, у виняткових випадках протягом навчального року за наявності вільних місць.

Група подовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів, кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за критеріями, визначеними Міністерством освіти і науки України, або за самостійно розробленими Закладом, проте в підсумку переведеними відповідно до 12-бальної шкали.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах згідно з інструкцією, яка затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності учнів заносяться до особових справ, а учнів Нової української школи фіксуються у свідоцтві досягнень, оригінал якого надається одному з батьків, а копія зберігається в особовій справі.

4.3. Навчання у випускних (4-х і 9-х) класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Порядок переведення і випуску учнів визначається Міністерством освіти і науки України.

4.4. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (свідоцтва про початкову та про базову загальну середню освіту).

4.5. Учням, які закінчили початкову школу, видається свідоцтво про здобуття початкової загальної середньої освіти.

4.6. Учням, які закінчили гімназію, видається свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти.

4.7. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть бути нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

4.8. Учні дев’ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, а учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали в дев’ятому класі, мають результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

4.9. За успіхи в навчанні для учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального й матеріального заохочення.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ,

ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі є такі особи: учні, керівники, педагогічні працівники, медичні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Учень – здобувач загальної середньої освіти, особа, яка зарахована до Закладу, та яка здобуває у будь-якій формі початкову чи базову середню освіту.

Статус учнів як учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Заклад створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує в них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Відповідальність за організацію харчування учнів у Закладі, додержання в ньому вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на Засновника та керівника Закладу. Норми та порядок організації харчування учнів у Закладі встановлюється чинним законодавством України.

Засновник забезпечує безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», та інших категорій відповідно чинного законодавства України та рішень Засновника.

Медичне обслуговування та організація харчування учнів у Закладі здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.4. Учні мають право на:

 1. навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 2. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 3. якісні освітні послуги;
 4. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 5. відзначення успіхів у своїй діяльності;
 6. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 7. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 8. повагу людської гідності;
 9. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 10. отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 11. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами його структурних підрозділів (за наявності таких) у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 12. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 13. забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 14. трудову діяльність у позанавчальний час;
 15. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 16. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.5. Учні зобов’язані:

 1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 4. дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 5. повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.6. Педагогічним працівником є особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, а також фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

 1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 2. педагогічну ініціативу;
 3. розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 4. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів (за наявності таких) у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 5. підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 6. вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 7. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 9. справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 10. захист професійної честі та гідності;
 11. індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 12. творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 13. безпечні і нешкідливі умови праці;
 14. подовжену оплачувану відпустку;
 15. участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 16. участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
 17. захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 2. виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 3. сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 5. дотримуватися педагогічної етики;
 6. поважати гідність, права, свободи й законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 7. настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 8. формувати в здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 9. виховувати в здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 10. формувати в здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 11. захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 12. додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 13. повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

5.9. У Закладі можуть створюватися та функціонувати творчі групи, методичні об’єднання вчителів-предметників і класних керівників та ін.

5.10. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України, колективним договором, трудовим договором та посадовою інструкцією.

5.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають рівні права та обов’язки щодо освіти й розвитку дитини. Батьки здобувачів освіти мають право:

 1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;
 2. звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 4. брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;
 5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 7. отримувати інформацію про діяльність Закладу, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в Закладі та його освітньої діяльності;
 8. подавати керівництву або Засновнику Закладу заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 9. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.12. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 1. забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 2. виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 3. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 4. поважати гідність, права, свободи й законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 5. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 6. формувати в дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 7. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 8. формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 9. виховувати в дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 10. дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 11. сприяти керівництву Закладу в проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 12. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Закладі.

5.13. Відповідальність за здобуття базової загальної середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

5.14. Учасники освітнього процесу мають також інші права та обов’язки визначені чинним законодавством України та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема рішеннями Засновника та Органу управління.

VІ. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ

6.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав і повноважень Засновника (Білоцерківської міської ради), Органу управління (Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради) та керівника Закладу.

Засновник є вищим органом управління Закладом, а його організаційне підпорядкування належить Органу управління, який здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника та Положення про Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Повноваження Засновника та Органу управління щодо управління Закладом визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність відповідних органів у сфері освіти.

6.2. Керівництво Закладом у межах повноважень, визначених законами України, здійснює керівник Закладу;

6.3. Керівник Закладу здійснює безпосереднє управління Закладом та несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську діяльність, прозорість й інформаційну відкритість діяльності Закладу, організацію медичного обслуговування та харчування учнів, здійснення трудових правовідносин у Закладі тощо.

6.4. Керівник Закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом Органу управління за підсумками конкурсу та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього Закладу. Керівник Закладу має право оголосити конкурс на вакантні посади педагогічних працівників.

6.5. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень повинен:

 1. виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» й інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 2. 2)                 планувати та організовувати діяльність Закладу, здійснювати згідно з чинним законодавством України загальне керівництво Закладом;
 3. 3)                 розробляти проєкт кошторису та подавати його Органу управління на затвердження;
 4. 4)                 надавати щороку Органу управління пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 5. 5)                 організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу в межах затвердженого кошторису;
 6. 6)                 забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;
 7. 7)                 затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;
 8. 8)                 призначати на посаду та звільняти з посади працівників, визначати їхні функціональні обов’язки, затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;
 9. 9)                 організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 10. 10)             затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу відповідно до чинного законодавства України;
 11. 11)             створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування в разі потреби індивідуального навчального плану;
 12. 12)             затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечити її створення, функціонування та контроль за її дотриманням;
 13. 13)             забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 14. 14)             контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 15. 15)             забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 16. 16)             створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 17. 17)             сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 18. 18)             створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;
 19. 19)             сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі;
 20. 20)             формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу;
 21. 21)             створювати в Закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 22. 22)             організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів  відповідно до законодавства;
 23. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм у Закладі;
 24. 24)             забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про доступ до публічної інформації»«Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 25. 25)             здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 26. 26)             організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 27. 27)             звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу;
 28. 28)             представляти Заклад у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях;
 29. вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Закладу, дотримуватися фінансової дисципліни за наявності самостійної бухгалтерії та збереження матеріально-технічної бази Закладу;
 30. керувати педагогічною радою та організовувати методичне забезпечення освітнього процесу;
 31. видавати в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролювати їх виконання;
 32. забезпечувати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;
 33. контролювати діяльність структурних підрозділів: початкової школи й дошкільного підрозділу Закладу та, в межах компетенції, забезпечувати їх належне функціонування;
 34. забезпечувати створення в Закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
 35. з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляти, затверджувати та оприлюднювати план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 36. розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати відповідних заходів реагування;
 37. забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 38. повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 39. неухильно виконувати рішення Засновника та накази Органу управління;
 40. виконувати інші обов’язки та здійснювати повноваження, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом, трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією директора Закладу.

6.6. Керівник Закладу зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курси підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

Керівник Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом, до складу якого входять усі штатні педагогічні працівники Закладу.

6.7. Колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» і цим Статутом. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають право брати участь у засіданнях педагогічної ради. Засідання педагогічної ради проводяться  за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

6.8. Педагогічна рада Закладу:

 1. планує роботу Закладу;
 2. схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 3. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 4. розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 5. приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;
 6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 7. розглядає питання впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 8. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;
 9. розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 10. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;
 11. розглядає інші питання, віднесені законами України та/або цим Статутом до її повноважень.

6.9. Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

6.10. Громадське самоврядування – це право учасників освітнього процесу та громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні Закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до їх компетенції.

6.11. У Закладі можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.12. Органи громадського самоврядування мають права (повноваження), визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.13. У Закладі щорічно створюється орган учнівського самоврядування, мета якого – активно сприяти формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав й обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими правилами для учнів, встановленими чинним законодавством України.

Робота учнівського самоврядування організовується відповідно до норм, визначених законодавчими та установчими документами Закладу.

6.14. Громадське самоврядування в Закладі здійснюються на принципах:

 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенства права;
 • взаємної поваги та партнерства;
 • репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників;
 • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
 • пріоритету узгоджувальних процедур;
 • прозорості, відкритості та гласності;
 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 • взаємної відповідальності сторін.

6.15. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу Закладу розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті Закладу не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника Закладу, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.

6.16. Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менш як половина делегатів кожної групи учасників освітнього процесу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

6.17. Повноваження загальних зборів (конференції):

 1. обрання Ради Закладу, її голови, встановлення терміну їх повноважень;
 2. заслуховування звіту керівника Закладу і голови Ради Закладу про їхню роботу, оцінка відкритим або таємним голосуванням;
 3. розгляд питань освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу;
 4. затвердження основних напрямів удосконалення діяльності Закладу, розгляд інших найважливіших питань освітнього процесу.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

7.1. Уся діяльність Закладу спрямована на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю,  комунікації,  обладнання, та інші матеріальні цінності,  вартість яких відображено в балансі.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу фінансуються за рахунок коштів Засновника Закладу.

7.3. Усе майно Закладу є комунальною власністю Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

7.4. Заклад не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що перебуває на балансі Закладу, або її відчуження вирішуються виключно Засновником.

7.5. Будь-які дії щодо майна Закладу, у тому числі укладання будь-яких правочинів щодо майна Закладу (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.і.), на підставі яких виникають права та обов’язки Закладу, здійснюються відповідно до рішень Засновника.

7.6. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

7.7. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок:

 1. бюджетних асигнувань, виділених на нього відповідно до чинних нормативів;
 2. коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади;
 3. добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
 4. грантів вітчизняних і міжнародних організацій;
 5. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7.8. Додатковими джерелами фінансування Закладу можуть бути:

 1. платні освітні та інші послуги відповідно до переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

2)         доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо Закладом, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу;

3)         добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій.

7.9. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Закладу не підлягають вилученню, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.10. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані Закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену цим Статутом.

7.11. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Закладу у формі безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

7.12. Заклад та майно Закладу не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

7.13. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до чинного законодавства України.

7.14. Для здійснення господарської діяльності Заклад залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, котрі не заборонені чинним законодавством.

7.15. Засновник та Орган управління не відповідає за зобов’язаннями Закладу, а Заклад не відповідає за зобов’язаннями Засновника та Органу управління.

7.16. Заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

7.17. Заклад може здійснювати самостійний бухгалтерський облік відповідно до рішень Засновника та вимог, визначених чинним законодавством України.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

8.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.3. Орган управління (Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради), як уповноважений орган Засновника, здійснює контроль за діяльністю Закладу в межах та спосіб встановленими чинним законодавством України, Положенням про Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють його діяльність.

8.4. Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

8.5. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

 1. ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;
 2. проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:
 3. якості результатів навчання, у тому числі моніторинг державної підсумкової атестації, екзаменів та інших форм оцінки результатів навчання;
 4. якості підручників та інших навчальних матеріалів;
 5. розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;
 6. випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником;
 7. брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проєктів), відповідно до чинного законодавства України;
 8. здійснювати інші заходи у сфері освіти відповідно до законодавства та реалізовувати інші права, не заборонені законом.

8.6. Безпосередньо в Закладі громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника Закладу, окрім випадків, встановлених чинним законодавством України.

ІХ. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

9.1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

9.2. Заклад забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут Закладу;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності/результати інституційного аудиту (у разі його проведення);
 • структура та органи управління Закладу;
 • освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за Закладом;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Закладі;
 • кадровий склад;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти;
 • результати моніторингу якості освіти (за наявності);
 • річний звіт про діяльність Закладу;
 • правила прийому до Закладу;
 • умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їхня вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в Закладі;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу чинного законодавства України.

9.3. Заклад оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9.4. Інформація та документи, передбачені цим розділом, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства України укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

10.3. Участь Закладу в міжнародних програмах, проєктах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає Засновник.

11.2. Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

11.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників або Органу управління відповідно до чинного законодавства України.

11.7. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу Засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

ХІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього Статуту суперечать чинному законодавству України, вони втрачають силу – і до моменту внесення відповідних змін до цього Статуту Засновником Заклад керується нормами чинного законодавства України.

12.2. З питань, не врегульованих Статутом, Заклад керується чинним законодавством України.

12.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього Статуту.

12.4. Статут і внесення змін до нього затверджується рішенням Засновника та реєструється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місце знаходження:  Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 15, зареєстрована 04.02.2002 року, номер запису про включення до відомостей про юридичну особу до ЄДР І 3531200000000001632, код ЄДРПОУ 26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова                                                                                                        Геннадій ДИКИЙ