ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМНИМ ПИТАННЯМ

«Використання інформаційно – комунікативних технологій для забезпечення сприятливих умов розвитку життєвих компетентностей учнів»

Модернізація освіти вимагає підвищення ефективності управління розвитком навчального закладу. Учитель виступає головним чинником реалізації цілей і завдань освіти. Тому об’єктом управління є професійний розвиток особистості педагога. Інтеграція основних аспектів управлінської діяльності можлива за умови створення єдиної системи роботи з кадрами, яка включає внутрішкільний контроль, атестацію та додаткову неперервну освіту вчителя. За такого підходу забезпечується цілісність оцінки спільної діяльності учня та вчителя, цільова мотивація педагогічних працівників, неперервне відстеження результатів роботи вчителя, демократичність відносин, учитель – адміністрація.

Програма розвитку школи реалізується через організацію діяльності педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою. Робота над єдиною темою є колективною формою пошукової діяльності для вирішення актуальних психолого–педагогічних проблем. Колективне педагогічне дослідження має свої переваги: об’єднує окремі елементи дослідницької практики, забезпечує підвищення кваліфікації педагогів у режимі самоосвіти і впровадження системи взаємодії, спрямованої на теоретичне осмислення та практичне вирішення актуальної проблеми. Включення в таку діяльність відбувається поступово. Діагностування та анкетування вчителів показало, що переважна більшість їх побтребує грунтовного ознайомлення з питанням упровадження інноваційних технологій, включаючи вивчення питання в теоретичному та практичному аспектах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, мета якого – пробудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукає педагогічний колектив шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій.

           План поетапної реалізації науково–методичної проблеми школи яка розрахована на 5 навчальних років школи

         Зміст і структуру внутрішкільної методичної роботи визначено на загальношкільному, колективному та індивідуальному рівні, з урахуванням творчого потенціалу вчителів школи та їх реальних можливостей і досвіду.

З метою поліпшення якості та ефективності роботи з педагогічними кадрами по підвищенню їх науково–методичного та професійного рівня, забезпечення поступового розвитку школи до досягнення освітньої мети буде розпочата робота над новою науково – методичною проблемою нашої школи «Використання інформаційно – комунікативних технологій для забезпечення сприятливих умов розвитку ключових компетентностей учнів».

Виходячи з вищевказаного, поставлена і реалізовуватиметься головна мета діяльності нашої школи: формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, мобільності, підготовленої до професійного самовизначення.

2011 – 2012 н.р. – визначення основних груп компетентностей учнів. Можливості навчальних предметів щодо їх формування.

2012- 2013 н.р. –  інтелектуально – пізнавальні компетентності.

2013 – 2014 н.р. – самоосвітня та здоров’язбережна компетентність учнів.

2014 – 2015 н.р. – суспільно – правова компетентність, культурнозбережна компетентність.

2015 – 2016 н.р. – соціальна компетентність учнів.

 І етап (організаційно-ознайомлюючий)

 Вивчення теоретичних положень проблеми.

 1. Підбір педагогічних кадрів, організація педагогічного колективу для вивчення науково – методичної проблеми.

2.1 Створення творчих груп для реалізації наукової проблеми.

2.2 Педагогічна рада «Теоретичні основи та особливості організації навчання з використанням інформаційно – комунікативних технологій для забезпечення сприятливих умов для розвитку життєвих компетентностей учнів».

 1. Інструктивно – методична робота директора школи, заступника  з   педагогічними кадрами ( групові та індивідуальні консультації).
 2. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного  та учнівського  колективів.
 3. Планування та організація психолого – педагогічного семінару «Психологічні основи педагогічних інновацій» .
 4. Розробка напрямів реалізації проблеми.
 5. Планування та проведення відкритих уроків, виховних заходів, підготовка дидактичного матеріалу.

Прогнозований результат: визначення теми, її актуальності. Обговорення форм роботи з поставлених питань, визначення рівня роботи з розвитку творчого потенціалу дитини.

ІІ етап (теоретичнонавчальний)

Продовження вивчення теоретичних положень щодо формування життєвих компетентностей учнів. Ознайомлення з науково – методичною літературою.

 1. Практичне спрямування роботи творчих груп на реалізацію наукової проблеми.
 2. Інструктивно – методична робота адміністрації з педагогічними кадрами.
 3. Педагогічна рада «Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи у підвищенні якості навчально – виховного процесу».
 4. Організація фестивалів педагогічної майстерності:

а) реалізація нестандартних форм уроків, що передбачає активізацію формування комунікативної компетентності учнів;

б) проведення інтегрованих уроків з урахуванням розвитку в учнів ключових компетентностей.

6. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та  учнівського колективів.

Прогнозований результат: аналіз досягнутих результатів з даного питання в МО, динамічних та проблемних групах. Визначення ефективних форм і методів роботи над даною проблемою. Проведення відкритих уроків та виховних заходів.

ІІІ етап (практичний)

 1. Вивчення теоретичних проблем щодо  формування самоосвітньої та аутопсихологічної компетентності.
 2. Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1 Організація семінару – тренінгу «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів»

 1. Розгляд на засіданні МР особливостей сучасного уроку та використання методу проекту у навчальному процесі.
 2. Педагогічна рада « Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я»
 3. Організація декади відкритих уроків на тему «Формування здоров’язбережної компетентності учнів на уроці»
 4. Узагальнення матеріалів.

Прогнозований результат: покращення рівня навчальних досягнень учнів.Присутність диференційованих завдань у педагогічній діяльності кожного вчителя, використання на практиці розглянутих форм і методів роботи на уроці.

IV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення)

 1. Вивчення теоретичних проблем щодо  необхідності формування інтелектуальної компетентності.
 2. Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1           Педагогічна рада – захист інновацій «Комп’ютерні технології як засіб розвитку життєвих компетенцій учнів ».

2.2           Організація науково – теоретичного семінару «Формування та розвиток інтелектуально – пізнавальної компетенції».

2.3            Педагогічні читання «Модель компетентного випускника в гуманістичному освітньому просторі на основі творчої спадщини В. О. Сухомлинського».

 1. Моніторинг банку обдарованих дітей.
 2. Узагальнення матеріалів

Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на розвиток компетентностей учнів.

 

 

 

 

V етап (практичний з елементами моніторингу

та узагальнення досвіду)

 

 

1.Вивчення теоретичних положень щодо формування соціальної компетентності.

 1. Організація педагогічного колективу на реалізацію даної проблеми.

2.1 Педагогічна рада «Сукупність взаємопов’язаних технологій, методів, процесів – необхідна складова створення цілеспрямованого педагогічного впливу на формування соціальної компетентності учнів».

2.2 Відкриті уроки на тему «Шляхи підвищення виховного потенціалу уроку у формуванні соціальної компетентності учнів».

2.3 Відкриті уроки на тему « Використання вчителем ефективних прийомів та методів на різних етапах уроку з метою формування мотивації навчальної діяльності школярів».

3. Моніторинг рівня зростання якості знань учнів, участі у конкурсах, олімпіадах.

.        4. Анкетування з подальшим опрацюванням даних серед педагогічного та  учнівського колективів.

 1. Узагальнення матеріалів.

Прогнозований результат: вироблення методичних рекомендацій з використанням прийомів спрямованих на розвиток ключових компетентностей особистості. Визначення перспектив подальшої діяльності.  Використання інноваційних, інтерактивних, комунікаційних педагогічних технологій  педагогами школи має стати безумовним атрибутом сучасної освіти.