Основні форми запису при читанні книги

book (178)Якщо немає потреби відбити в записах весь зміст кни­ги, можна обмежитися лише тим, що зробити виписки з неї: необхідний матеріал виписується в зошит чи на ок­ремі листки паперу. При цьому потрібно переписати всі дані титульної сторінки книги і вказати номер сторінки, звідки зроблені виписки. Виписки на ту саму тему збері­гаються в окремому конверті чи папці. Дослівні, точно відтворюючі текст виписки, називаються цитатами. При цитуванні варто дотримуватись правил запису прямої мови (брати текст, що цитується, у лапки, при пропусках стави­ти три крапки, правильно вживати в цитатах прописні і малі літери).

План — це перелік питань, розглянутих у творі, який вивчається. Складання плану формує звичку читати уважно і вдумливо, вчить відокремлювати головне від другорядно­го, розвиває мислення і полегшує запам’ятовування. Скла­даючи план, звертайте увагу не тільки на заголовки в тексті книги, але і на розбивку тексту на абзаци, тому що з абзац- ного відступу (нового рядка) звичайно починається виклад нового запитання. План можна зробити більш стислим, якщо в назвах його пунктів і підпунктів використовувати ключові слова.

Тези являють собою послідовно викладені основні поло­ження роботи (грецьке слово «теза» означає «твердження»). Якщо в плані звичайно формулюються лише назви розгляну­тих питань, то в тезах відбиті основні думки автора з цих пи­тань, тобто безпосередньо розкривається сам зміст книги.

Конспект — синтезуюча форма запису, тому що він може включати в себе і план, і виписки, і цитати, і тези. Конспект повинен бути як можна коротшим і водночас найбільш по­вно відбивати основний зміст матеріалу, що вивчається. Обсяг конспекту є в 10 разів меншим за текст, який конспектується. Для зменшення обсягу конс­пекту і прискорення роботи застосовуються скорочення, умовні позначки.

Реферат — це короткий виклад основного змісту яко­гось твору чи декількох творів. На відміну від конспекту, реферат звичайно складається не для себе, а для того, щоб виступити з ним на уроці, на заняттях гуртка чи факульта­тивному занятті. Тому реферат пишеться так, щоб він був зрозумілим не тільки його укладачу. Тут уже скорочення й умовні позначки не допускаються.

Добавить комментарий